• FISSAC živých laboratoří se účastní aktéři z hodnotového řetězce ve stavebnictví, aby identifikovali a řešili odpovídající výzvy týkající se průmyslové symbiózy ve svých regionech.
  • Co je to živá laboratoř? Živé laboratoře pracují v reálném kontextu s přístupem orientovaným na uživatele. Účastníci sdílejí a společně vytvářejí způsoby, jak najít nová inovativní řešení.
  • Jak fungují FISSAC živé laboratoře? FISSAC živé laboratoře se skládají z 9 regionálních laboratoří rozmístěných po celé Evropě. Operují ve Švédsku, Německu, Velké Británii, Belgii, Turecku, Španělsku, Maďarsku, Itálii a České republice.

Co jsou Living Lab?

Living Lab (z angl. živá laboratoř) na rozdíl od klasické laboratoře, provozuje své aktivity v provázanosti s reálným životem se zaměřením na uživatelsky orientovaný přístup. Fyzické a organizační hranice living lab jsou definovány jejím účelem, rozsahem a souvisejícím zaměřením. Záběr, účel, cíle, trvání, vlastní nasazení, stupeň participace a hranice living lab jsou otevřené k definici jejím vlastním účastníkům. Laboratoř living lab může být dle zaměření projektu zřízena na ulici, v domě, v rámci organizace a může zahrnovat celé město, či průmysl.

Představu o living lab „živé laboratoři“ poprvé představil prof. William Mitchell v rámci laboratoře MIT Media Lab takto:

„výzkumná metodika pro zkoumání smyslu, prototypování, ověřování a vylepšování komplexních řešení ve vícečetném vyvíjejícím se kontextu reálného života.“

Avšak současná definice živých laboratoří je širší a bohatější. Následující body vhodně vystihují hlavní rysy living lab:

  • užití experimentálních přístupů v souvislostech z reálného života
  • účast a zapojení se zainteresovaných osob
  • spolupráce a spolupodílení se na tvorbě znalostí a vědomostí

Z metodologického pohledu jsou dnešní živé laboratoře propojenou sítí složenou z různorodých účastníků, zdrojů a aktivit, které v sobě propojují výzkum se zaměřením na uživatelsky orientované potřeby a otevřenost inovacím. (Leminen et al. 2012). Z pohledu infrastruktury na ně můžeme pohlížet jako na výzkumná zařízení, která umožňují provádění pokusů a spolutvorbu v rámci prostředí reálného života. (Sundramoorthy et al.2011).

Leminen (2015) uvádí čtyři typy living labs: Zaměření na zužitkování, Zaměření na možnosti, Zaměření na poskytovatele, Zaměření na uživatele. Vzhledem k současné formě veřejně financovaného projektu s regionálním dopadem odpovídá projekt FISSAC a živé laboratoře do typu Zaměření na možnosti. Tento typ charakterizují následující body:

  • Strategický rozvoj skrze aktivitu
  • Budování sítě v rámci regionu/projektu
  • Sběr a využívání informací a spolupodílení se na tvorbě znalostí v rámci sítě
  • Řízení strategických změn v rámci požadovaného směru

I přes tato vymezení je každý living lab unikátní vzhledem k užívaným metodám a procesům použitým v rámci jejího chodu, výstavby a provozu. Všechny se ovšem snaží podporovat lepší pochopení složitých problémů, prototypování, ověřování a vylepšování dosavadních řešení.

Proč zřídit living lab?

Řešení složitých a komplexních problémů, které pochází z potřeb každodenního života, je pro samotného jednotlivce velice složité. Objevit to správné a vyhovující řešení není snadným úkolem. Díky spolupráci a spolupodílení se na vývoji řešení s koncovým uživatelem i ostatními zainteresovanými stranami se složitost a související nejistoty snižují a pravděpodobnost nalezení vyhovujícího řešení tak vzrůstá. Výzkumy ukazují, že living lab se strukturovanou sítí založenou na rozsáhlých znalostech, informační výměně a spolupráci mezi množstvím účastníků dokáže tvořit radikální inovace, stejně tak jako inovace, které vznikající postupným a pozvolným vývojem.

Living lab v rámci projektu FISSAC

V rámci projektu FISSAC bude založeno devět regionálních živých laboratoří, z nichž každá bude definovat svůj účel a zaměření. Vedoucí představitel living lab bude zainteresovaným účastníkem hodnotového řetězce stavebního průmyslu, aby zajistil vhodnou identifikaci všech příležitostí souvisejících s průmyslovou symbiózou v rámci regionálního působení. Prostřednictvím synergických setkání budou společné znalosti a zkušenosti využity k pochopení konkrétních problematik, které lze díky spolupráci vyřešit.

Úsilí různých živých laboratoří je koordinováno Švédským výzkumný institutem AB (RISE). RISE holding poskytuje regionálním vedoucím představitelům poradenství ohledně zřízení a založení living lab, jejich řízení, managementu, procesy spolupráce, včetně práce s metodami a nástroji.