• FISSAC Living Labs engage actors from the construction industry value chain to identify and solve appropriate challenges related to industrial symbiosis in their regions.
  • What is a living lab? Living labs operates in a real-life context with a user centric approach. Participants share and co-create knowledge to find new innovative solutions.
  • Where do FISSAC Living Labs operate? The FISSAC Living Labs consists of 9 regional living labs spread out over Europe. They operate in Sweden, Germany, UK, Belgium, Turkey, Spain, Hungary, Italy and Czech Republic.

Vad är ett Living Lab?

Ett levande laboratorium (LL), i motsats till ett traditionellt laboratorium, arbetar i ett verkligt sammanhang utifrån ett användarcentrerat perspektiv. De fysiska och/eller organisatoriska gränserna för ett LL definieras av syfte, omfattning och sammanhang. Omfattningen, syftet, målen, varaktigheten, aktörers engagemang, graden av deltagande och gränserna för ett LL är öppna och definieras av deltagarna. Ett levande laboratorium kan således etableras på en gata, i ett hus, inom en organisation, eller inkludera en hel stad eller industri, beroende på projektet.

Begreppet levande laboratorium föreslogs först av professor William Mitchell vid MIT Media Lab som forskningsmetodik för att förstå, testa, validera samt förfina lösningar i komplexa och föränderliga verkliga miljöer. Nutida definitioner av levande laboratorier är bredare och något diffusa. Dock tenderar följande element att vara kärnegenskaper hos ett LL:

  • Experimentella angreppsätt i verkliga miljöer
  • Medskapande och användarinvolvering
  • Samarbete och samskapande av kunskap

Från ett metodiskt perspektiv består dagens LL av ett nätverk av heterogena aktörer, resurser och aktiviteter som integrerar användarcentrerad forskning och öppen innovation (Leminen et al., 2012). Ur ett strukturellt perspektiv kan de ses som medel för att möjliggöra experimenterande och samskapande med användare i verkliga miljöer (Sundramoorthy et al., 2011).

Leminen (2015) beskriver fyra typer av levande laboratorier baserat på drivkrafterna bakom dem: Nyttjande (Utility-driven), Möjliggörare (Enabler-driven), Leverantör (Provider-driven) och Användare (User-driven). Som ett led i ett offentligt finansierat projekt med regionalt koncept passar FISSACs levande laboratorier in på modellen Möjliggörare, vilken kännetecknas av:

  • Utveckling av strategier genom handling
  • Byggande av ett nätverk kring ett område/projekt
  • Insamling och användning av information och samskapande av kunskaper inom nätverket
  • Guidad strategiändring i en föredragen riktning

Trots att varje levande labb är unikt finns det lämpliga metoder och processer att använda under byggandet och driften av ett levande labb. Dessa försöker stödja djupare förståelse av komplexa problem, prototyper, validering och förfining.

Varför organisera living labs??

För en enskild aktör är det svårt att hitta rätt lösning på komplexa problem, vilka existerar i verkliga kontexter som ständigt utvecklas. Genom att samarbeta och gemensamt ta fram lösningar med slutanvändare och andra berörda aktörer, reduceras komplexiteten och osäkerheten. Därmed ökar möjligheten att identifiera en hållbar lösning. Forskning visar att levande laboratorier med nätverk baserade på omfattande kunskap och informationsutbyte samt samarbete mellan flera aktörer leder till radikala innovationer, medan levande laboratorier med centraliserade nätverksstrukturer tenderar att uppnå mer inkrementella innovationer (Leminen, 2013).

Living Labs inom FISSAC

Inom FISSAC etableras nio regionala levande laboratorier med ett eget definierat syfte och omfattning. Projektledarna bakom respektive LL kommer att engagera aktörer från den byggrelaterade värdekedjan för att identifiera lämpliga utmaningar kopplat till cirkulär resursanvändning och till industriell symbios i sina regioner. Genom möten med uttalat syfte används aktörernas samlade kunskaper och erfarenheter för att förstå hur dessa utmaningar kan hanteras.

Insatserna från de olika levande laboratorierna samordnas av RISE Research Institutes of Sweden. RISE ger de regionala projektledarna stöd vid etablering av deras respektive LL och om samskapande processer, metoder och verktyg.