Hogyan lehetséges az ipari szimbiózis-potenciált felderí­teni és kiértékelni egy soktényezős-sokszereplős iparágban? Melyek azok a lépések, melyek nyomán megvalósulnak öko-ipari fejlesztések az ágazaton belül? A FISSAC projekt keretében olyan döntéstámogató mechanizmusokat és eszközöket fejlesztünk ki, melyek választ adnak ezekre a kérdésekre.

Ezen túlmenően, a nyersanyagok áramlásával/mozgásával kapcsolatos információkat oly módon kell tárolni, amely lehetővé teszi az adatok rugalmas kezelését, a hulladékok cseréjét és egyéb kapcsolódó szolgáltatások előmozdí­tását, valamint támogatja ezen   folyamatok megvalósí­thatóságára vonatkozó felmérések elkészí­tését.

A FISSAC ehhez fejleszti ki az integrált, Ipari Szimbiózis Menedzsment programját, mely az alábbi két területen lesz alkalmazható döntések előkészí­tésére és támogatására.

 1. A nyersanyag áramlási elemzések és az ipari klaszteresedés, teljes életciklus szempontból való megközelí­tése, melyek a következő eredményekkel szolgálhatnak:
  • A javasolt ipari szimbiózis megoldások környezeti hatásainak és a nyersanyagáramlás költségeinek nagypontosságú és dinamikus életciklus értékelése.
  • A gazdasági előnyök számszerűsí­tése holisztikus alapokon.
  • A keletkezett melléktermékek és hulladékok áramlásának dinamikus (esetleg valós idejű), térkép-alapú elemzése (az egyes üzemek, gyárak stb koordinátáinak ismeretében).
 2. GIS-alapú megközelí­tés:
  • A hulladékforrások koordinátáinak rögzí­tése érdekében: a rendelkezésre álló különféle hulladékok, illetve azok tulajdonságainak térképen való megjelení­tése.
  • A platformon megjelenő egyes, az ipari szimbiózis rendszerek által generált eredmények hatásának növelése érdekében: Az épí­tési értéklánc ipari szereplői közötti kommunikáció elősegí­tésével/könnyí­tésével, valamint olyan hulladéktí­pusokhoz kapcsolódó K+F tevékenységek ösztönzésével, melyek (újra)hasznosí­tása jelenleg igen alacsony szinten áll.
  • A gazdasági és környezetvédelmi terhek számszerűsí­tése az életciklus elemzések kivitelezhetőségének viszonyában.

További részletek

A FISSAC szoftver platform célja, hogy túlmutasson a jelenleg rendelkezésre álló hasonló megoldásokon azáltal, hogy azok tudását hálózatelemzési funkciókkal egészí­ti ki   annak érdekében, hogy lehetőség legyen az ipari szimbiózis hálózatokban résztvevő egyes partnerek szerepeinek felmérésére, továbbá hogy mérhető, számszerűsí­thető legyen a együttműködések sikere közösségi hálózati értékelés (Social network Analysis (SNA) alkalmazásával.

Ezen kí­vül egy ún. „tudásdepó” is kialakí­tásra kerül, mely egyfelől a dinamikus geo-adatbázisú web-szolgáltatás számára szolgál majd adatforrásként, másrészt a felhasználóknak nyújt hasznos és könnyen értelmezhető információt a rendszer grafikus rétegeivel kapcsolatban (pl. éghajlati, társadalom-gazdasági, pénzügyi, energetikai, mobilitási, nyersanyagokkal kapcsolatos és minden egyéb geo-referenciával rendelkező adat esetében).

Mérföldkövek

 • 2018 nyár – szoftver prototí­pus
 • 2019 tél – a szoftver platform legutolsó, kész változata