Jak může člověk nají­t a ohodnotit potenciální­ průmyslovou symbiózu na určitém území­? Jaké kroky jsou nutné k propagaci vývoje v ekologickém průmyslu?

Projekt FISSAC vyví­jí­ metody a nástroje, které odpoví­ na tyto otázky.

Informace o materiálových tocí­ch musí­ být ukládány takovým způsobem, aby umožňovaly snadné odhalení­ pří­padných výměn odpadů, vzájemných služeb, a aby posoudily, zda jsou tyto činnosti dostupné a proveditelné.

Za tí­mto účelem FISSAC vyví­jí­ integrovaný softwarový nástroj zodpovědný za ří­zení­ průmyslové symbiózy, který bude schopen pomoct při rozhodování­ ve dvou oblastech:

 1. Z hlediska postoje vycházejí­cí­ho z posouzení­ životní­ho cyklu materiálových toků a průmyslového klastrování­, zahrnují­cí­:
  • Přesné a rychlé vyhodnocení­ ekologických dopadů a nákladů na materiálový tok navrhovaného řešení­.
  • Vyčí­slení­ ekonomických pří­nosů holistickým způsobem .
  • Dynamická analýza odpadových toků a vedlejší­ch produktů na území­ (Geo-referencování­ daných lokalit)
 2. Pří­stup založený na geografickém informační­m systému (GIS)
  • Geo-referencování­ odpadní­ch toků: zveřejňování­ údajů o dostupnosti odpadu a jeho charakteristik na mapě.
  • Zvýšení­ dopadu výsledků poskytovaných jednotlivými IS systémy platformy:
   usnadňování­ komunikace mezi průmyslovými aktéry stavební­ho hodnotového řetězce a podpora výzkumu a vývoje nerozvinutých odpadových toků.
  • Vyčí­slení­ ekonomických a ekologických zátěží­ v souvislosti s posuzování­m životní­ho cyklu.

Další­ informace

Softwarová platforma projektu FISSAC si klade za cí­l předčí­t existují­cí­ softwary tí­m, že sjednotí­ své schopnosti, přidá funkci analýzy k posouzení­ rolí­ partnerů zahrnutých do sí­tě průmyslové symbiózy a funkci ohodnocení­ úspěšnosti celé operace s využití­m metody analýzy sociální­ sí­tě.

Uložiště informací­ bude vyvinuto za účelem využití­ jako datový zdroj pro online poskytovanou dynamickou geo-databázi a zároveň poskytují­cí­ sémantické informace o územní­ch vrstvách na základě různých klimat, socio-ekonomických, finanční­ch, energetických, materiálových a další­ch goe-referenční­ch dat užitečných pro zainteresované strany.

Platforma FISSAC bude použí­vána pro vyhodnocování­ materiálu, ekologických dopadů, toků energií­ a nákladů.

Milní­ky

 • Léto 2018 – Prototyp softwaru
 • Zima 2019 – Finální­ verze softwaru platformy