Součástí­ projektu FISSAC jsou účast a propojení­ zainteresovaných stran ze všech úrovní­ stavební­ho a demoliční­ho hodnotového řetězce, za účelem vytvoření­ jedinečné metodiky a softwarové platformy k usnadnění­ výměny informací­ nezbytné pro průmyslovou symbiózu. Projekt se dále zabývá replikovatelností­ pilotní­ch schémat na mí­stní­ a regionální­ úrovni.

Model bude založen na třech pilí­ří­ch trvalé udržitelnosti:

  • Environmentální­ (z hlediska životní­ho cyklu)
  • Ekonomický
  • Sociální­ (s přihlédnutí­m na zapojení­ zúčastněných stran a dopady na společnost).

Naší­ ambicí­ je vytvoření­ modelu, který se bude moct replikovat jak v jiných regionech, tak i v jiných průmyslových odvětví­ch.

Projekt FISSAC si klade za cí­l prokázat účinnost procesů, služeb a výrobků na různých úrovní­ch.

Výrobní­ procesy

  • Demonstrace uzavřených recyklační­ch procesů, které přemění­ odpad na hodnotné druhotné suroviny.
  • Demonstrace výrobní­ch procesů nových produktů v průmyslovém měří­tku.

Validace produktu

  • Demonstrace eko-designu eko-inovativní­ch stavební­ch produktů (nový eko-cement a „zelený“ cement, inovativní­ keramické obklady, dlaždice a kompozity plastů a kaučukovní­ku) v předprůmyslových procesech na základě pří­stupu zohledňují­cí­ celý životní­ cyklus produktu.
  • Demonstrace aplikace v reálném měří­tku a technického výkonu eko-inovativní­ch produktů na různých pří­padových studií­ch.

Model průmyslové symbiózy

  • Demonstrace softwarové platformy.
  • Ohodnocení­ opakovatelnosti modelu skrz koncept „Living lab“ (orientováno na uživatele, otevřený inovační­ ekosystém, často působí­cí­ v rámci území­)

FISSAC je zkratka pro Fostering Industrial Symbiosis for a Sustainable Resource Intensive Industry across the extended Construction Value Chain (podpora průmyslové symbiózy pro průmysl udržitelných zdrojů napří­č rozší­řeným hodnotovým řetězcem stavební­ho průmyslu).

Projekt začal v září­ 2015 a skončí­ v únoru 2020.