Hur kan vi upptäcka och bedöma möjligheterna till industriell symbios inom ett flerfunktionellt område? Vilka åtgärder krävs för att främja den miljöindustriella utvecklingen i en sådan miljö? Projektet FISSAC utvecklar beslutsstöd, verktyg och metoder för att ge svar på de frågorna.

Dessutom behöver information om materialflöden lagras på ett sätt som möjliggör databehandling, detta för att kunna upptäcka och bedöma genomförbarheten av ömsesidiga tjänster och eventuellt utbyte av avfall.

Det är av de skälen som FISSAC utvecklar ett verktyg för industriell symbios, en programvara som stödjer beslutsfattande inom två områden:

 1. Livscykelperspektiv vid materialflödesanalyser och samarbete i industriella kluster:
  • Noggranna och dynamiska livscykelutvärderingar av miljöpåverkan och materialflödeskostnader i industriell symbios-samarbeten.
  • Helhetssyn vid beräkningen av ekonomiska vinster.
  • Dynamiska liveanalyser av avfalls- och biproduktsflöden på en karta genom georeferenser för anläggningar.
 2. GIS, geografiska informationsperspektiv:
  • Georeferenser för avfallsflöden där tillgängligt avfall visas på en karta.
  • Förstärkta effekter för varje industriell symbios-system på plattformen: Enklare kontakter mellan aktörerna i värdekedjan vilket främjar forskning och utveckling för underutvecklade avfallsströmmar.
  • Tydligare bild av ekonomiska och miljömässiga krav i förhållande till livscykelanalyser

Fler detaljer

Målet är att FISSACs mjukvaruplattform ska nå längre än befintliga programvaror genom att integrera deras kapaciteter och lägga till funktioner för nätverksanalys. Det ökar möjligheten att utvärdera den sammanlagda framgången och att bedöma olika parters roller.

En kunskapsbank utvecklas som datakälla för en webbaserad dynamisk geodatabas med upplysningar om klimat, socioekonomi, finanser, energi, material och rörlighet. Alla georeferensuppgifter blir användbara för deltagarna som kan använda plattformen för utvärdering av material, energiflöden, miljöpåverkan och kostnader för de olika flödena.

Milstolpar för mjukvaruplattformen

 • Sommar 2018 – prototyp för programvaran
 • Vinter 2019 – slutversion av plattformen