Industriell symbios är ett sätt att samverka där företag i innovativa samarbeten hittar möjligheter att använda avfall från den ena som råmaterial för andra.

Ordet ”symbios” är vanligtvis förknippas med relationer i naturen där två eller flera arter ömsesidigt gynnas av att utbyta material, energi eller information.

Industriell symbios kan minska behovet av både råvaror och avfallshantering och därigenom sluta återvinningsloopar – ett grundläggande inslag i den cirkulära ekonomin och en drivkraft för grön tillväxt och miljöinnovativa lösningar. Det kan också minska utsläpp, sänka energiförbrukning och skapa nya intäktsströmmar.

EU driver vissa stödnätverk för industriell symbios och europeiska innovationspartnerskap. Det gäller nationella program (till exempel NISP i Storbritannien), regionala initiativ (till exempel Cleantech i Östergötland, Sverige) och lokala initiativ (som Kalundborg i Danmark).

Om industriell symbios i realiteten ska bli mer kommersiellt omfattande måste dock mer göras för att hantera flödena av avfall från olika sektorer och branscher. Kunskapen behöver förbättras på flera områden:

  • Konsekvenser för miljö och samhälle.
  • Harmonisering av teknik, processer och strategier.
  • Det civila samhällets engagemang för en cirkulär ekonomi på EU-nivå.
  • Information om avfallsresurser.
  • Teknik för avfallsbehandling.
  • Affärsmodeller och samordning mellan olika aktörer i värdekedjan.

Projektet FISSAC kommer att arbeta med olika intressenter för att öka kunskapen samt bygga en modell och ett stödsystem som bidrar till att övervinna utmaningarna.

FISSAC infographic