Projektet FISSAC omfattar intressenter på alla nivåer i bygg- och rivningssektorns värdekedja. Syftet är att utveckla en metod och en mjukvaruplattform som kan underlätta informationsutbyte, stödja nätverk för industriell symbios och leda till pilotprojekt på lokal och regional nivå.

Modellen baseras på tre grundstenar för hållbarhet:

  • Miljö (med ett livscykelperspektiv)
  • Ekonomi
  • Sociala aspekter (med hänsyn till intressenternas engagemang och påverkan på samhället)

Ambitionen är att vår modell ska få efterföljare i andra regioner och i andra värdekedjor.

FISSACs mål är att demonstrera effektiviteten av processer, tjänster och produkter på olika nivåer.

Tillverkningsprocesser

  • Demonstration av slutna återvinningsprocesser som omvandlar avfall till värdefulla och acceptabla sekundära råvaror.
  • Demonstration av tillverkningsprocesser i industriell skala för de nya produkterna.

Produktvalidering

  • Demonstration av ekodesign, enligt ett livscykelperspektiv, för miljöinnovativa byggprodukter i pre-industriella processer. (Exempel är ny ekocement och grön betong, innovativa keramiska plattor och gummi-trä-plast-kompositer).
  • I verklig skala – i en rad olika fallstudier – visa på tillämpning och teknisk prestanda hos miljöinnovativa byggprodukter.

Modell för industriell symbios

  • Demonstrera mjukvaruplattformen.
  • Bedöma modellens reproducerbarhet genom att genomföra living labs (en användarcentrerad modell enligt öppen innovation i ekosystem utifrån lokala förutsättningar).

FISSAC står för ”Fostering Industrial Symbiosis for a Sustainable Resource Intensive Industry across the extended Construction Value Chain”, på svenska ungefär ”främjande av industriell symbios för en hållbar resursintensiv industri i byggsektorns hela värdekedja”.

Projektet pågår från september 2015 till februari 2020.